Na czym polega terapia?

Tera­pia, inte­gra­cji sen­so­rycz­nej ma na celu kom­pen­so­wa­nie okre­ślo­nych dia­gnozą defi­cy­tów i zabu­rzeń w inte­gra­cji zmy­sło­wej dziecka.

Zaję­cia inte­gra­cji sen­so­rycz­nej w więk­szo­ści mają cha­rak­ter aktyw­no­ści rucho­wej, która nakie­ro­wana jest na sty­mu­la­cję zmy­słów. Do tera­pii wyko­rzy­sty­wany jest spe­cja­li­styczny sprzęt sty­mu­lu­jący sys­tem przed­sion­kowy, pro­prio­cep­tywny, doty­kowy, wzro­kowy, węchowy oraz słu­chowy w spe­cjal­nie do tego przy­sto­so­wa­nym pomiesz­cze­niu.

Postępy w tera­pii są moni­to­ro­wane poprzez okre­sowo wyko­ny­wane testy i bie­żącą obser­wa­cję zmian zacho­wa­nia dziecka.

Tera­pia zwy­kle trwa od 1 do 2 lat w zależ­no­ści od stop­nia nasi­le­nia defi­cy­tów i rodzaju zabu­rzeń oraz indy­wi­du­al­nej podat­no­ści dziecka na terapię.