Diagnoza integracji sensorycznej

Pierw­sza wizyta dziecka w Gabinecie Terapeutycznym może wyda­wać się stre­su­ją­cym prze­ży­ciem. Dosko­nale to rozu­miemy dla­tego robimy wszystko żeby temu zapo­biec i spra­wić, aby pobyt u nas stał się praw­dziwą przy­jem­no­ścią. Nasi tera­peuci to nie­zwy­kle cie­płe, uśmiech­nięte i życz­liwe osoby. Nie korzy­stamy z far­tu­chów, które mogą się źle koja­rzyć dzie­ciom. Sale w Gabinecie są bar­dzo kolo­rowe, pełne pomocy dydak­tycz­nych i zaba­wek.

Tera­pia SI (inte­gra­cja sen­so­ryczna) pro­wa­dzona jest w Gabinecie Terapeutycznym LOGOPEDICA, który znaj­duje się w Lesznie.

Dia­gnoza pro­ce­sów inte­gra­cji sen­so­rycz­nej odbywa się zwy­kle na dwóch spo­tka­niach
i prze­biega w kilku etapach:
- Wywiad z rodzi­cami na temat prze­biegu ciąży, porodu, kolej­nych eta­pów roz­woju dziecka,
prze­by­tych chorób;
- Obser­wa­cja spon­ta­nicz­nej i ukie­run­ko­wa­nej aktyw­no­ści dziecka;
- Próby kli­niczne: dziecko wyko­nuje kilka prób, ćwiczeń okre­śla­ją­cych m.in. jego napię­cie
mię­śniowe, koor­dy­na­cję ruchową, prze­trwałe odru­chy niemowlęce;

Pierwsze spotkanie, czyli jak wygląda diagnoza integracji sensorycznej?
- Testy kli­niczne: doty­czą dzieci powy­żej 4 roku życia. Badają m.in. takie funk­cje jak prak­sja
(umie­jęt­ność pla­no­wa­nia aktyw­no­ści rucho­wej), loka­li­za­cja bodźca doty­ko­wego, czu­cie ciała;
- Podsumowanie/omówienie z rodzi­cami dia­gnozy oraz pro­gramu terapii.
Rodzice otrzy­mują dia­gnozę na piśmie.

Zarówno dia­gnoza jak i tera­pia SI może być prze­pro­wa­dzona wyłącz­nie przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych terapeutów.