Na czym polega terapia logopedyczna?

Po opra­co­wa­niu indy­wi­du­al­nego pro­gramu tera­pii uwzględ­nia­ją­cego moż­li­wo­ści dziecka roz­po­czy­namy sys­te­ma­tyczną pracę nad usu­wa­niem wady wymowy, bądź w przy­padku opóź­nio­nego roz­woju mowy nad roz­wi­ja­niem słow­nika bier­nego oraz czyn­nego dziecka. Nasze zaję­cia pro­wa­dzimy w for­mie zabawy, wyko­rzy­stu­jąc do tera­pii naj­no­wo­cze­śniej­sze pomoce, gry dydak­tyczne i pro­gramy kom­pu­te­rowe, dzięki czemu zaję­cia te są nie­zwy­kle inte­re­su­jące dla dzieci, które chęt­nie w nich uczest­ni­czą. Dzięki róż­no­rod­nej sty­mu­la­cji, któ­rej dziecko doświad­cza pod­czas zajęć tera­pia małego pacjenta prze­biega znacz­nie intensywniej.