Pierwsze spotkanie, czyli jak wygląda diagnoza logopedyczna?

Dia­gnoza logo­pe­dyczna odbywa się zwy­kle na jed­nym lub dwóch spo­tka­niach i prze­biega w kilku etapach:

- Wywiad z rodzi­cami na temat prze­biegu ciąży, porodu, kolej­nych eta­pów roz­woju dziecka (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem roz­woju mowy), prze­by­tych chorób.
- Próby oce­nia­jące mię­dzy innymi budowę i spraw­ność apa­ratu arty­ku­la­cyj­nego, spo­sób poły­ka­nia, spo­sób oddy­cha­nia, słuch fone­ma­tyczny, kine­ste­zję arty­ku­la­cyjną, arty­ku­la­cję poszcze­gól­nych gło­sek, rozu­mie­nie wypo­wie­dzi oraz two­rze­nie wypo­wie­dzi słownych.
- Podsumowanie/omówienie z rodzi­cami dia­gnozy oraz pro­gramu tera­pii.

Rodzice otrzy­mują dia­gnozę na piśmie.