Zajęcia w gabinecie

W naszym Gabinecie w Lesznie, zaj­mu­jemy się kom­plek­sową dia­gnozą i tera­pią dzieci, mło­dzieży oraz osób doro­słych.

Zakres działań, które prowadzą nasi spe­cja­li­ści:

- tera­pia inte­gra­cji sensorycznej,
- tera­pia dys­lek­sji, dys­gra­fii, dysortografii,
- tera­pia wad wymowy (nie­pra­wi­dłowa arty­ku­la­cja głosek),
- tera­pia zwią­zana z opóź­nie­niem roz­woju mowy,
- tera­pia mowy dzieci z autyzmem,
- tera­pia mowy dzieci z ala­lią (nie­do­kształ­ce­niem mowy pocho­dze­nia korowego),
- tera­pia mowy dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią intelektualną,
- tera­pia mowy dzieci z niedosłuchem,
- tera­pia mowy dzieci z mózgo­wym porażeniem,
- tera­pia mowy osób z afazją,
- tera­pia mowy osób z dyzartrią,
- zaję­cia z psychologiem,
- gimnastyka korekcyjna.

Gabinet Terapeutyczny LOGOPEDICA
ul. Chopina 51, Plewniak
05-084 LesznoGabinet Terapeutyczny jest czynny od poniedziałku do soboty.

Prosimy o wcześniejszy kontakt tele­fo­niczny:
tel. +48 517 273 166
e-mail: gabinet@logopedicaleszno.pl

dojazd:
2 KM OD SKRZYŻOWANIA W LESZNIE - KIERUNEK NA KAMPINOS

mapa