Gabinet Terapeutyczny Logopedica Agnieszka Dadacz

Jeśli odwiedziliście Państwo tę stronę, to prawdopodobnie szukacie pomocy dla swojego dziecka. Pra­gniemy udzie­lić pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, peda­go­gicz­nej, logo­pe­dycz­nej dzie­ciom, młodzieży oraz doro­słym, któ­rzy jej potrze­bują. Reali­zu­jemy swoje cele dzięki szcze­gó­ło­wej dia­gno­zie, tera­pii oraz dzia­łal­no­ści pro­fi­lak­tycz­nej i dorad­czej. Zależy nam na tym, aby pacjenci oraz ich bli­scy w jed­nym miej­scu uzy­skali szybką i kom­plek­sową pomoc. Dla­tego też nasz Gabinet Terapeutyczny jest miej­scem, gdzie współ­pra­cuje ze sobą zespół spe­cja­li­stów, w skład któ­rego wchodzą: psy­cho­log, peda­go­g, peda­go­dzy specjalni, logo­pe­da, neu­ro­lo­go­pe­da, reedu­ka­to­r, tera­peuci, rehabilitant.

Zapraszamy do naszego Gabinetu w Lesznie:
ul. Chopina 51, Plewniak
05-084 Leszno k. Warszawy (woj. mazowieckie)
tel. 517 273 166